Aanpak en stijl |Feedforward

Duurzaam verbeteren

FeedForward Organisatiecoaching conformeert zich aan de volgende zes principes om duurzaam verbeteren te realiseren in onze trajecten. Deze zijn geïnspireerd door Wierdsma en Swieringa, zoals geformuleerd voor de “trektocht” in de richting van Lerend organiseren (2002). Later nog bewerkt voor de rol van organisatiecoach door Van den Boomen en Van Jaarsveld in het boek Organisatiecoaching in de praktijk (2011).

Eigenaarschap creëren

De organisatiecoach is een betrokken buitenstaander bij de organisatie.

 • Hij houdt het eigenaarschap bij de leden van de organisatie, zowel wat betreft het formuleren van de doelen als de weg ernaartoe.
 • Hij stimuleert om mede verantwoordelijkheid te nemen voor de gewenste verbetering
 • Hij realiseert de verbetering in co-creatie met de leden van de organisatie.
 • Hij draagt bij aan de overdraagbaarheid van het geleerde naar de organisatie.

Aandacht voor de kwaliteit van de interacties

 • De organisatiecoach realiseert zich dat de kwaliteit van de interactie in het organisatiesysteem een cruciaal aangrijpingspunt vormt.
 • Hij weet aansluiting te vinden bij de betekenisgeving van de deelnemers.
 • Hij weet in de interactie met hen tot productieve werkrelaties te komen die bijdragen aan het gewenste organisatiegedrag.
 • Hij durft daarbij eventuele incongruenties tussen de boven- en onderstroom in de organisatie bespreekbaar te maken.

Mede vormgeven aan visie en doelstellingen

 • De organisatiecoach kan bijdragen aan het formuleren van of vormgeven aan de herdefinitie van de missie en visie van de organisatie.
 • Hij kan het proces van voortdurend verbeteren relateren aan de missie, visie, strategie en doelstellingen.
 • Hij kan inspelen op vraagstukken met betrekking tot intermenselijke en culturele aspecten die spelen in het verbetertraject.

Verantwoorde keuzes maken voor interventies en rollen

 • De organisatiecoach stemt zijn bijdrage af op wat de organisatie en haar medewerkers nodig hebben, de essentie van duurzaam verbeteren. Met name om de beoogde verbetering te verhelderen en te helpen realiseren.
 • Hij beschikt daartoe over een palet aan interventies die hij afhankelijk van de situatie kan inzetten.
 • Hij stemt zijn rol af op de verbeterbehoefte (naast coach bijvoorbeeld ook als adviseur of trainer).
 • Hij is transparant over de keuze van zijn rollen.
 • Hij heeft zicht op zijn eigen bijdrage daarin en weet de begeleiding te beperken tot “waar nodig”.
 • Hij weet wanneer hij uit professioneel oogpunt nee moet verkopen en is daar transparant over naar de klant.

Collectief leervermogen stimuleren

 • De organisatiecoach brengt het collectief leervermogen van de organisatie en haar medewerkers tot ontwikkeling in de context van de organisatievraagstukken.
 • Hij stimuleert om leerervaringen expliciet te maken en in te bedden in de organisatie. Een onderdeel hiervan is dat de organisatiecoach reflecteert op de voortgang en ontwikkeling van het verbetertraject.
 • Hij past zijn bijdrage aan, met als doel om het leervermogen van de organisatie met betrekking tot het zelf sturing geven aan voortdurend verbeteren te vergroten.

Actief zijn op diverse niveaus en onderdelen van de organisatie

De organisatiecoach weet voor het verbeterproces zinvolle verbanden te leggen tussen verschillende organisatieniveaus en de organisatieonderdelen. Daarin volwaardig gesprekspartner zijn is bevorderend voor duurzaam verbeteren.

“Duurzame verandering van robuuste organisaties gaat niet gepland en stapsgewijs. Dat gaat altijd in dialoog en met tegenspraak.”

Jaap van ’t Hek